Prava i dužnosti klubova i njihovih članova (IZVOD IZ PRAVILNIKA AAS)

ČLANOVI AAS

Aktivni članovi su članovi Klubova koji se aktivno bave Aikidom i koji imaju važeću člansku kartu AAS. Posedovanje AAS karte sa važećim pečatom za tekuću godinu je potreban preduslov da se može učestvovati na AAS treninzima i seminarima, preduslov za polaganje ispita i za dobijanje pojaseva (KYU i DAN), koji su priznati od strane IAF-a i Aikikai Hombu.

Pravo svakog člana je da preko svojih delegata u organima AAS ravnopravno učestvuju u radu i donošenju odluka, da na bazi ravnopravnosti i međuzavisnosti utvrđuju zajedničke interese i načine realizacije istih, da biraju i budu birani u organe AAS, da pokreću akcije i preduzimaju mere za ostvarivanje ciljeva i zadataka AAS, da pokreću inicijativu izmene i dopune Statuta i Pravilnika, da informišu i budu informisani o radu Saveza.

Član bilo kog kluba ima pravo da poseti i bude aktivno na treningu drugih klubova ukoliko dobije odobrenje od trenera tog kluba i ukoliko ima važeću člansku kartu matičnog kluba.

Odgovornosti i obaveze članova AAS su da snose posledice koje bi mogle proizaći iz odluka suprotnih interesu AAS.

Aktivni Klubovi su oni koji su izmirili obaveze godišnje članarine za svoje članstvo zaključno sa 31.-im martom tekuće godine.

Prestanak svojstva člana nastaje odlukom člana o istupanju iz AAS, prestankom rada i vežbanja člana, odlukom organa AAS o isključenju člana, odnosno Kluba.PRIJEM U CLANSTVO AAS

Član Saveza može postati svaki Aikido klub, odnosno niže teritorijalni Savez ako svojim dobrovoljnim učlanjivanjem prihvata Statut i druga akta Saveza.

Aktivni Klub može imati nekoliko svojih sekcija na teritoriji Republike Srbije.

Svaki klub, Aikido škola ili Savez koji žele pristupiti u članstvo AAS, potrebno je da najmanje mesec dana pre održavanja Skupštine AAS prilože molbu za prijem u AAS.


Molbe za prijem Aikido klubova, Aikido škola ili Saveza koji žele da postanu članovi AAS se upućuju Upravnom Odboru Saveza, preko generalnog sekretara AAS, na razmatranje ispunjenosti uslova o kandidaturi. Potom, Upravni Odbor Saveza prilaže svoje mišljenje o ispunjenosti svih kriterijuma i prosleđuje dokumentaciju  Skupštini na glasanje.


Uz molbu za prijem potrebno je priložiti, osnovna dokumenta: Statut i Pravilnik kluba/škole, tj. Saveza, sva dokumenta koja dokazuju učinjenu registraciju (fotokopije rešenja o registraciji nadležnog Ministarstva, dokaz o razvrstavanju, PIB, br. žiro računa i obrazac deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje – OP obrazac). Prateća dokumenta su: kratka biografija,  izjasniti se o razlogu i cilju za prijem u AAS, fotokopija četvorogodišnjeg plana i programa razvoja kluba, zahvalnice, diplome, priznanja i sve ostalo što govori u prilog samog kluba ili Saveza.

U protivnom se predmet molbe neće razmatrati.

Svaki novi Klub, odnosno Savez koji želi da priđe AAS, mora svojim predstavnikom, lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje po OP obrascu, prisustvovati lično na Skupštini na kojoj se odlučuje o njegovom prijemu i statusu. Poželjno je pri tom pripremiti kratko izlaganje o funkcionisanju i budućim planovima Kluba.

Prijem novih članica AAS vrši se putem odluke Skupštine glasanjem i prostom većinom glasova kvoruma prisutnih klubova.

Nakon pozitivnog izglasavanja na Skupštini, Sekretar izdaje potvrdu potpisanu i overenu od strane Predsednika, o dobrovoljnom prihvatanju ovog Pravilnika, Statuta AAS i drugih pravnih Akata.

O Savezima i klubovima koji nisu priznati od strane IAF-a i ne poseduju Hombu licencu, a žele prijem u AAS, molbe će se posebno razmatrati i ocenjivati po kriterijumima koje predloži Upravni Odbor Saveza i Tehnička komisija. Takvim članovima nije obezbeđeno automatsko dobijanje Hombu diploma i licenci.

Ni jedan AAS Klub ne sme da bude član drugih Aikido Saveza ili drugih Aikido organizacija na istom granskom nivou ili ukoliko je to protivno Pravilniku AAS.

AAS ne priznaje druge slične Saveze ukoliko ne poseduju Hombu licencu.