Hombu Dojo     
Aikido Organisation
Organizaciona struktura AIKIKAI fondacije
Titule Shihan (šihan), Shidoin (šidoin), Fuko-Shidoin dobijaju se nezavisno od pojasa tj.Dana. Potreban, ali ne i dovoljan uslov za Shihana je 6.Dan, za Shidoina 4.Dan, za Fuku-Shidoina 2.Dan. Ovim titulama se stiče i pravo na držanje polaganja za više stepenove.
AIKIDO INTERNATIONAL YUDANSHA CARD - Međunarodni aikido pasoš koji se stiče nakon polaganja za DAN pojas. Uz ovaj dokument nakon uspešno položenog ispita za dan dobija se i diplome sa potpisom Aiki Doshu-a, od januara 1999. Moriteru Ueshibe i pečatom organizacije. Diplome se dobijaju i za svaki sledeći položeni Dan pojas.
Sertifikati o Dan pojasu (diplome i Yudansha karte) dobijaju se od organizacije koja se zove Aikido World Headquarters - Hombu Dođo. 
Diploma za dan pojas predstavlja uz Yudansha kartu zvanični sertifikat koji dodeljuje Aikido World Headquarters. Dodeljuje se pojedinačno za svaki DAN pojas i diplome od prvog do četvrtog dana izgledaju slično ovoj na slici. Diplome imaju i vodeni žig. Značenje pojedinih "pasusa" na dilomi je objašnjeno u prilogu fotografije. Do 2003. dodeljeno je ukupno, svih ovih decenija i to u celom svetu oko 95.000  prvih, 40.000 drugih, oko 20.000 trećih danova. Čevrti DAN sa polaganja jula 2002. ima redni broj 6.415! Na diplomama su potpisi, nevezano od toga ko je ispitivač, doshu-a tj. O senseia do 1969, Kišomaru Uešibe do 1999. i Moriterua Uešibe od 1999. godine.

Izvod međunarodnih pravila Hombu Dojo-a
Aikikai fondacija Svetski centar Aikida

Međunarodna pravila

Objavljeno: Showa 55 (1980) 10. maj
Revizija: Showa 63 (1988) 1. decembar
Revizija: Heisei 12 (2000) 1. oktobar

Poglavlje 1

Član 1:  Cilj

 

1. 1. Aikikai fondacija - Svetski centar aikida u cilju širenja aikida po zemljama širom sveta i valjanog sistema prilaže Međunarodna Pravila

1. 2. Aikikai fondacija Svetski centar aikida će nadalje u tekstu biti označen kao Hombu.

Poglavlje 2

Priznavanje aikido organizacije u datoj zemlji od strane Hombua

Član 2:  Hombu priznanje

1. 1. Hombu će izdati Hombu priznjanje Aikido organizaciji ako prosudi da je ispunila određene uslove. Ukoliko postoji više od jedne organizacije usled nacionalnog zakona i/ili pravila ili ih iz bilo kog drugog razloga Hombu priznaje kao prikladne (zadovoljavajuće-prim. prev.), Hombu priznanje može biti izdano.

(1) (1) Relevantna aikido organizacija je stvorena legalnim putem i aikido aktivna je više od 5 godina po nastanku. Nije samo jedan Dojo ili pojedinac.
(2) (2) Relevantna aikido organizacija ima više od jednog dojoa otvorenog za javnost u svom sastavu i organizuje aktivnosti tokom godine.
(3) (3) Na čelu menadžmenta ili glavni instruktor relevantne aikido organiacije (dalje u tekstu označen kao glavni čovek) je četvrti dan ili više. Glavni čovek je trajni stanovnik te zemlje.
(4) (4) Relevantna aikido organizacija ima više od jednog nosioca 2. dan aikido zvanja ili više, koji će asistirati glavnom čoveku u stvaranju komisije za vežbanje i polaganje za dan/kyu stepene.
(5) (5) Relevantna aikido organizacija je ustanovila sedište, pravila i upravni odbor.
(6) (6) Izdavanje Hombu priznanja relevantnoj aikido organizaciji neće stvoriti konfuziju ili problem u zemlji.

2. 2. Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje će predstavljati tu zemlju na međunarodnim Aikido aktivnostima. Ako postoji više od jedne aikido organizacije u zemlji, onda bi te zemlje trebale, ako je neophodno, da se dopunjuju (koordiniraju) i sarađuju među sobom povodom međunarodnih i domaćih Aikido aktivnosti u ljubaznom i prikladnom maniru zasnovanom na duhu Aikida stvorenom od Osnivača Aikida.

3. 3. Aikido organizacija, kojoj je dato Hombu priznanje, može prirediti sledeće aktivnosti. Domen ovih aktivnosti zavisi od dan stepena glavne osobe.

(1) (1) Dodela kyu zvanja (vidi član 14)
(2) (2) Držanje ispita za dan zvanje (vidi član 9.1)
(3) (3) Prijava za registraciju dan zvanja (vidi član 8)
(4) (4) Prijava za ispit za dan zvanje (vidi član 9.1)
(5) (5) Prijava za preporuku dan stepena (vidi član 9.2)
(6) (6) Sertifikati za instruktore (vidi član 17)
(7) (7) Primanje pomoći od Hombua
(8) (8) Zajedničke Aikido aktivnosti sa Hombuom

4. 4. Aikido organizacija kojoj još nije dato Hombu priznanje u skladu sa članom 2.1 jer još uvek ne zadovoljava uslove za Hombu priznanje, Hombu će, ako se to čini neophodno, dati instrukciju da joj omogući ispunjenje uslova za Hombu priznanje, i njeno dalje razvijanje. Šta više, pitanja i problemi vezani za dan zvanja su podređeni odredbi člana 6.1. U ovom slučaju Hombu priznanje će biti protumačeno kao podređeno odredbi člana 2.4 i ispit za dan stepen će biti održan od strane Hombua ili delegata Hombua.

Član 3 Izdavanje sertifikata

Aikido organizaciji kojoj je dato Hombu priznanje, biće izdat i Sertifikat Hombu priznanja utvrđenom procedurom.

 

Član 4 Stvari za posmatranje (na koje treba obratiti pažnju-prim. prev.)

1. 1. Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje mora ostati verna sledećim principima:

(1) (1) Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje mora poštovati i slediti duh aikida, uspostavljen od Osnivača, Ueshibe Moriheia, i osnovne principe u vezi širenja aikida uspostavljene od Hombua.
(2) (2) Dan zvanja su odobrena i data od strane Doshua. Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje mora poštovati nosioce dan zvanja odobrene od strane Doshua. Članovi te organizacije moraju dobiti dan zvanja kako bi bila odobrena od strane Doshua i registrovana u Hombuu bez obzira na situaciju u kojoj se izdaju nacionalna dan zvanja te zemlje ili vlade zbog državnog zakonodavstva ili iz drugih razloga.
(3) (3) Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje će uspostaviti sistem učenja i strukturu ispitivanja za dan i kyu zvanja kao sto su instruktorski komitet i dan/kyu ispitivački komitet.
(4) (4) Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje mora održavati blisku vezu i sarađivati sa Hombuom kao i sa instruktorima poslatih od Hombua u toj zemlji. Takođe će sarađivati sa Hombuom bez obzira na prihvatanje instruktora poslatih od Hombua na kraći vremenski period.
(5) (5) Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje će održavati vezu, koordinirati i sarađivati, kako dolikuje, sa drugim aikido organizacijama u svojoj zemlji sa ciljem promovisanja prijateljskih odnosa. Takođe, preporučuje se da se osnuje organizacija tipa kišobrana za te organizacije.
(6) (6) Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje će se pridržavati i "živeti" po odredbama ovih pravila u skladu sa gore navedenim.

2. 2. Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje mora dostaviti Hombuu pismen dogovor sa tačkama od (1) do (6) člana 4.1 gore.

Član 5 Poništavanje Hombu priznanja

U slučaju da Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje prekrši odredbe ovog pravilnika i time kreira prepreku za širenje aikida, Hombu će i verbalno i pismeno urgirati da ispita poštovanje odredbi ovog pravilnika. Ako u organizaciji ne postoje odredbe ovog pravilnika Hombu priznanje će biti ukinuto tj. oduzeto. Kvalifikacije aikido organizacije (Poglavlje 4) će prestati da važe.

Poglavlje 3:  Dan i Kyu zvanja

Član 6:  Dan Zvanja

1. Dan zvanjem se nagrađuju vežbači koji pripadaju aikido organizaciji kojoj je dodeljeno Hombu priznanje u skladu sa ličnim sposobnostima i dostignućima.

2. Dan zvanja su od prvog do osmog dana.

Član 7  Dodeljivanje

Aikido Doshu dodeljuje dan zvanja.

Član 8  Prijava i registracija

1. Dan zvanja moraju, obavezno, biti podneta Hombuu.
2. Dan zvanja postaju važeća nakon registracije u Hombuu.

Član 9  Kvalifikacije za održavanje ispita i davanje preporuka

1. Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje i ako je glavni čovek šesti dan ili više može držati ispite za prvi, drugi, treći i četvrti dan. ako je glavni čovek četvrti ili peti dan može držati ispit za prvi, drugi i treći dan. U slučaju ispita za četvrti dan mora se poslati prijava Hombuu i ispit za polaganje će držati Hombu ili delegat Hombua.

3. 3. Uz poštovanje petog i šestog dan zvanja, odluku će doneti Hombu. Ipak, ako je glavni čovek aikido organizacije šesti dan, može podneti preporuku Hombuu za peti dan. Ako je glavni čovek sedmi dan može podneti preporuku za šesti dan.

4. 3. Stvari vezane za sedmi dan ili više se rešavaju zasebno.

Član 10  Metod ispitivanja

1. Metod ispitivanja za dan zvanje je određen Ispitnim pravilnikom Hombua. Ipak, mogu se dozvoliti određene promene ukoliko za to postoji razlog. 

Član 11  Primanje u Hombu

1. Svi vežbači aikida moraju postati članovi Hombua u vreme registracije shodan zvanja ili ranije

Član 12  Sertifikati dan zvanja

1. Sertifikati dan zvanja se izdaju kada se dostavi prijava utvrđenom procedurom
2. Sertifikati dan zvanja su na japanskom jeziku.

Član 13  Međunarodni yudansha sertifikati

1. Yudanshe moraju posedovati međunarodni yudansha sertifikat izdat od Hombua.
4. 4. Međunarodni yudansha sertifikati se šalju zajedno sa sertifikatima dan zvanja.

Član 14  Kyu zvanja

1. Uz poštovanje kyu zvanja, aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje može držati ispite i dodeljivati kyu zvanja i sertifikate.

Poglavlje 4:  Kvalifikacije instruktora

Član 15  Kvalifikacije instruktora

1. Uz poštovanje aikido organizacije kojoj je dato Hombu priznanje kvalifikacije za instruktore su sledeće:

(1) (1) Shihan
(2) (2) Shidoin
(3) (3) Fukushidoin

2. Nazivi za instruktorske kvalifikacije se pišu na japanskom.

Član 16  Shihan

1. Hombu ispituje i postavlja shihane među šestim danovima i više i stručnim u veštini i predavanju.
2. 2. Postavljena osoba se nagrađuje sertifikatom postavljanja Hombua.

Član 17  Shidoin i Fukushidoin

1. Aikido organizacija kojoj je dato Hombu priznanje mora imati sistem za kvalifikovanje shidoin i fukushidoin zvanja.

(1) (1) Shidoin su nosioci zvanja četvrti dan ili više
(2) (2) Fukushidoin su nosioci drugog ili trećeg dan zvanja

2. Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje može da izda sertifikat postavljanja onima koje je postavila za shidoin ili fukushidoin

3. 3. Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje mora da prijavi Hombuu ime i dan zvanje onoga koga postavlja za shidoin ili fukushidoin.

Poglavlje 5:  Dodatak pravilima

Član 18  Instruktorski komitet, dan/kyu ispiti

Aikido organizacija kojoj je izdato Hombu priznanje mora informisati Hombu o postavljanju instruktorskog komiteta i dan/kyu ispitnog komiteta u skladu sa članom 4.3

Član 19  Ispit za dan zvanje

Ukoliko aikido organizacija kojoj je dato Hombu priznanje održi dan ispit u skladu sa članom 9.1 i iz nekog razloga nastanu problemi čeka instrukcije Hombua.

Dodatak

1. Status aikido organizacije koja je bila smatrana kao aikido organizacija kojoj je dato Hombu priznanje pre usvajanja ovog pravilnika neće biti menjan.
2. Ovaj pravilnik važi od datuma usvajanja, 1. oktobar 2000.

Revizija
Međunarodnih pravila svetskog centra aikida

Uvod: Međunarodna pravila i Hombu priznanje
Međunarodna pravila svetskog centra aikida su prvi put objavljena od Hombu svetskog centra aikida 1980. kao pravila u vezi propagiranja i razvoja aikida u svetu. Zvanično priznanje Hombua se daje aikido organizaciji po utvrđenom postupku i međunarodnim pravilima.

Revizije
Hombu je objavio reviziju međunarodnih pravila koja postaje važeća od 1.oktobra 2002. najviše modifikacija pravila je u vezi sa Hombu priznanjem. Do sada je bio uslov da samo jedna aikido organizacija u zemlji može imati Hombu priznanje. Ipak, uzevši u obzir mnoge faktore kao što su brz razvoj i širenje aikida u mnogim zemljama i masovna pojava novih federacija u zadnje dve decenije, odlučeno je da više organizacija u jednoj zemlji mogu dobiti Hombu priznanje. 

Hombu priznanje  (Član 2)
Aikido organizacija kojoj je dato Hombu priznanje ima dozvolu da drži ispite svojim članovima za Kyu/Dan zvanje, da oformi ispitni komitet sastavljen od kvalifikovanih članova (Član 2.3). U ovom slučaju, ovakvo ovlašćenje je dato samoj federaciji, a ne individualnom članu te federacije. Ako član ispitivačkog komiteta napusti federaciju on više nije ovlašćen da drži ispite za zvanja. Uslovi za dobijanje Hombu priznanja su nabrojani u članu 2.1. Sticanje Hombu priznanja ne znači da federacija postaje predstavnik Hombua ili da je povlašćena (u originalu stoji affiliated što znači u povlašćenoj vezi - prim. prev.) Hombuu. Svaka federacija u svetu je nezavisna od Hombua, legalno i organizaciono. Takođe, Hombu priznanje ne znači da organizacija ima ekskluzivno pravo da propagira aikido u svojoj zemlji. Hombu priznanje nema nikakvu političku primenu. To je vertikalna veza između Hombua i svake aikido organizacije ponaosob koja ima za cilj predavanje i ocenjivanje aikida.

Svetska Aikido federacija i Hombu priznanje
Hombu priznanje je jedan od neophodnih uslova za dobijanje članstva u I.A.F. Ipak, Hombu priznanje ne znači da aikido federacija automatski postaje član I.A.F-a.  I.A.F. i Hombu-Svetski centar aikida su dva zasebna tela koja se međusobno podržavaju, obe federacije imaju različita pravila, odredbe itd.